Statut

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

STATUT
Stowarzyszenia Dębowe Zacisze

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


Art. 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Dębowe Zacisze, w dalszych postanowieniach statutu zwane „Stowarzyszeniem”.

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla reprezentacji i wsparcia lokalnych społeczności działających na rzecz zrównoważonego rozwoju. Stowarzyszenie jest organizacją ekologiczną w rozumieniu Rozdziału 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013 r., poz. 1235).

Art. 2
1.  Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Brzeźno 11, gm. Pruszcz. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych I międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

Art. 3
1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
3. Stowarzyszenie ma prawo używania własnych pieczęci, oznak i znaków organizacyjnych zachowaniem obowiązujących przepisów.

Art. 4
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855, ze zm.) oraz niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

Art. 5
1.  Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie, wspieranie i pomoc w realizacji inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz jednostek samorządu terytorialnego znajdujących się w Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie:
1)    ekologii zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
2)    ochrony dóbr kultury i tradycji;
3)    wspierania inicjatyw mających na celu poprawę estetyki wsi i miast;
4)    przeciwdziałania rabunkowej wycince drzew, w tym wycince przydrożnych alei i pozostałości historycznych parków przypałacowych;
5)    ochrony i promocji zdrowia;
6)    pomocy społecznej i dobroczynności;
7)    działalności na rzecz korzystnych i akceptowalnych społecznie rozwiązań związanych z lokalizacją inwestycji oddziałujących na środowisko i jakość życia mieszkańców;
8)    opiniowania i wpływu na planowanie przestrzenne w jednostkach samorządu terytorialnego;
9)    upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
10)    oświaty i wychowania;
11)    profilaktyki związanej z patologiami społecznymi;
12)    integracji społeczności wiejskiej;
13)    turystyki i agroturystyki;
14)    promocji obszarów wiejskich;
15)    budowy społeczeństwa informacyjnego;
16)    problemów osób niepełnosprawnych.

2. Nadto celem Stowarzyszenia jest:
1)    działanie na rzecz przestrzegania zapisanych w aktach normatywnych, w tym zwłaszcza w konstytucji i umowach międzynarodowych, praw obywatelskich przez wszystkie organy władzy państwowej i samorządowej, w tym zwłaszcza władzę ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą, organy kontroli publicznej;
2)    upowszechnianie oraz ochrona praw, wolności oraz swobód obywatelskich a także obowiązków organów władzy państwowej wobec obywateli;
3)    działania na rzecz rozwoju demokracji i jawności funkcjonowania władz publicznych;
4)    propagowanie respektowania etyki i uczciwości w życiu publicznym;
5)    wsparcie lokalnych społeczności oraz gmin zagrożonych inwestycjami negatywnie oddziałującymi na środowisko.

Art. 6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1)    identyfikację rzeczywistych potrzeb społeczności wiejskiej w wyniku konsultacji społecznych;
2)    upowszechnianie dostępu do wiedzy i informacji, w tym nieodpłatne tłumaczenie i upowszechnianie badań naukowych z innych krajów dotyczących zdrowia;
3)    uczestniczenie w ogólnopolskich programach dotyczących poprawy warunków życia na wsi;
4)    opracowywanie projektów własnych i opiniowanie projektów innych organizacji oraz pomoc przy ich wdrożeniu;
5)    inicjowanie i udział, jako organizacja społeczna i organizacja ekologiczna, w postępowaniach administracyjnych, sądowo-administracyjnych i w innych postępowaniach sądowych, o ile jest to uzasadnione celami realizowanymi przez Stowarzyszenie;
6)    współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego w opracowaniu i realizacji programów dotyczących społeczności wiejskich;
7)    zwiększenie społecznego wpływu na działalność jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego w celu zapewnienia optymalnej efektywności poczynań;
8)    udział w pracach legislacyjnych, w tym opiniowanie i konsultowanie projektów aktów prawnych oraz projektów prawa miejscowego związanych z celami statutowymi Stowarzyszenia;
9)    nieodpłatne przygotowywanie opinii, analiz, raportów i ekspertyz na zlecenie podmiotów prawa, w tym organów władzy publicznej i sądów w sprawach będących przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia;
10)    organizowanie spotkań mających na celu rozszerzenie zainteresowania problematyką zrównoważonego rozwoju;
11)    inicjowanie projektów wynikających z zadań Stowarzyszenia i organizowanie publicznych zebrań i dyskusji nad nimi;
12)    gromadzenie zbiorów dokumentujących przeszłość i teraźniejszość regionów objętych zakresem terytorialnym działania Stowarzyszenia;
13)    prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie dokumentacji archiwalnej, wspomnień, albumów, kart widokowych, czasopism i innych publikacji mających na celu upowszechnienie wiedzy o regionach objętych zakresem terytorialnym działania Stowarzyszenia;
14)    organizowanie lub inicjowanie zjazdów, odczytów, konferencji, spotkań autorskich, wycieczek, imprez, wystaw i konkursów wynikających z zadań i działalności Stowarzyszenia
15)    współpracę  i wymianę doświadczeń z instytucjami i Stowarzyszeniami;
16)    propagowanie turystycznych walorów regionów objętych zakresem terytorialnym działania Stowarzyszenia;
17)    zwiększanie świadomości, zwłaszcza dzieci i młodzieży, w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
18)    działanie na rzecz zwiększania więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych;
19)    informowanie opinii publicznej o podejmowanych działaniach i ich wynikach za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz własnych wydawnictw;
20)    finansowe i rzeczowe wspieranie osób prawnych i fizycznych;
21)    współpracę z mediami oraz prowadzenie własnej strony internetowej;
22)    podejmowanie innych działań, skierowanych na realizację działań statutowych;
23)    współpracę z administracją państwową i samorządową oraz innymi instytucjami, organizacjami i osobami krajowymi i zagranicznymi.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

Art. 7
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
2. Stowarzyszenie składa się z członków:
1)    zwyczajnych,
2)    wspierających,
3)    honorowych.

Art. 8
1. Członkowie założyciele są członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia:
1)    która złoży deklarację członkowską na piśmie;
2)    przedstawi pozytywną opinię trzech członków Stowarzyszenia;
3)    w sprawie, której Zarząd podejmie uchwałę o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia.


Art. 9
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia:
1)    która złoży deklarację członkowską na piśmie;
2)  w sprawie, której Zarząd podejmie uchwałę o przyjęciu w poczet członków wspierających Stowarzyszenia.  

Art. 10
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi są przyjmowani uchwałą Zarządu, na wniosek minimum 8 członków Stowarzyszenia.

Art. 11
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1)    biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2)    korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
3)    udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4)    zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1)    brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2)    przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3)    regularnego opłacania składek członkowskich.

Art. 12
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

Art. 13
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
1)    pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
2)    wykluczenia przez Zarząd:
a)    z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;
b)    z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia i jego członków;
c)    z powodu nieopłacenia składek po uprzednim wezwaniu członka do wniesienia należnej opłaty;
3)    utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
4)    śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwałę tę doręcza się zainteresowanemu osobiście lub listem poleconym wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia odwołania. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.  
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

Art. 14
Władzami Stowarzyszenia są:
1)    Walne Zgromadzenie Członków;
2)    Zarząd;
3)    Komisja Rewizyjna.
Art. 15
1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
2. Wybór władz, głosowania oraz zebrania ciał statutowych mogą odbywać się przy użyciu bezpośrednich środków komunikowania się na odległość, w tym za pośrednictwem komunikatorów internetowych.

Art. 16
1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
1)    z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2)    z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

Art. 17
1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane przynajmniej raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. Termin, miejsce oraz porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zgromadzenia. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków może zostać przekazane także środkami komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej.
4. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zarząd obowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie Członków w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia wniosku lub podjęcia uchwały.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków. Jeżeli w pierwszym terminie głosowania nie ma kworum, uchwały zapadają bezwzględną większością głosów w drugim wyznaczonym terminie. Głosowanie jest jawne.

Art. 18
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
1)    określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
2)    uchwalania zmian statutu;
3)    powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
4)    udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
5)    rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
6)    uchwalanie rocznego budżetu;
7)    ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
8)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
9)    rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
10)    rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
11)    podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
        12) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, przez członków Stowarzyszenia.
Art. 19
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 1 do 6 osób, w tym Prezesa i Skarbnika. Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub zastępująca go osoba.

Art. 20
Do kompetencji Zarządu należą sprawy, nie zastrzeżone do innych organów, a które służą  podejmowaniu działań i decyzji we wszystkich bieżących sprawach należących do Stowarzyszenia, polegających na:
1)    realizacji celów Stowarzyszenia;
2)    wykonywaniu uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
3)    sporządzaniu planów pracy i budżetu;
4)    sprawowaniu zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
5)    podejmowaniu uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
6)    reprezentowaniu Stowarzyszenia na zewnątrz i składanie oświadczeń woli i wiedzy;
7)    zwoływaniu Walnego Zgromadzenia Członków;
8)    przyjmowaniu nowych członków do Stowarzyszenia oraz skreślanie osób z listy członków.

Art. 21
1. Do składania oświadczeń woli upoważniony jest Zarząd. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach zaciągania zobowiązań wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie chyba, że Zarząd jest jednoosobowy.
2. Zarząd może powoływać pełnomocników dla poszczególnych spraw, w tym pełnomocników procesowych.
3. Każdy z Członków Zarządu jest uprawniony do reprezentowania Stowarzyszenia w kontaktach z organami administracji publicznej i mediami.
4. Prezes Zarządu pełni funkcję pracodawcy w odniesieniu do pracowników Stowarzyszenia.
5. Członkowie zarządu nie mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

Art. 22
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 osób, w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza, wyłanianych na Walnym Zgromadzeniu Członków.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1)    kontrolowanie działalności Zarządu, nie rzadziej niż raz na rok;
2)    składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków;
3)    prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu;
4)    składanie wniosków  o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;
5)    składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
4. W razie  gdy w czasie trwania kadencji skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu, uzupełnienie składu w/w organów do końca trwającej kadencji odbywa się w drodze wyborów uzupełniających spośród członków stowarzyszenia, na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

Art. 23
1.    Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1)    ze składek członkowskich;
2)    darowizn, spadków, zapisów;
3)    dotacji budżetowych  i ofiarności publicznej.
4)    Z wpływu z działalności statutowej
5)    innych wpływów.
2.    Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
3.    Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4.    Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
5.    Rok obrotowy dla Stowarzyszenia pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 24
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. Jeżeli Walne Zgromadzenie Członków nie podejmie  innej decyzji likwidatorami zostają członkowie Zarządu.
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy - Prawo o Stowarzyszeniach.

Pliki do pobrania


Galeria


  • Powiększ zdjęcie Statut

    Statut